2.10. Analiza anatomica si biomecanica a mersului
(SM 2-10 RO)

Sub-modulul 2-10 RO - Analiza anatomica si biomecanica a mersului (Anatomic and biomechanics analysis of walking)