3.2. Απόκτηση δεδομένων και ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης με τη χρήση ειδικών πλακών δύναμης / ισορροπίας και μοντέλων επικοινωνίας - θεωρία και μελέτες περιπτώσεων
(SM 3-2 EL)

Sub-module 3-2 EL - Απόκτηση δεδομένων και ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης με τη χρήση ειδικών πλακών δύναμης / ισορροπίας και μοντέλων επικοινωνίας - θεωρία και μελέτες περιπτώσεων